:

หลักการและเหตุผล

       การนำเสนอผลงานวิชาการ เป็นการนำเสนอและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิชาการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จึงจัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาทางสังคม

ระดับชาติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์

ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

  

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ

      2)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพแก่ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ

      3)  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ

 

กำหนดการ

 รายละเอียด Update คลิก!!!

 

เงื่อนไขในการลงทะเบียน

เงื่อนไขในการส่ง บทคัดย่อ และ

บทความฉบับสมบูรณ์

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

• โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย •

คลิก !! เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม

** รูปแบบในการเขียนบทความ **

ส่งบทคัดย่อ และ บทความฉบับสมบูรณ์ มาที่

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขยายเวลาถึงวันที่

31 พฤษภาคม 2560

 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความ ทราบผลการคัดเลือก 

ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระค่าธรรมเนียม

ในการนำเสนอบทความ ดังนี้

1.นิสิต/นักศึกษา 1,000 บาทต่อเรื่อง

2.อาจารย์/นักวิชาการ 2,000 บาทต่อเรื่อง


 ** รูปแบบในการเขียนบทความ **


หากไม่สามารถดูเอกสารได้ คลิก !!!!

 

 

 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม