ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา

ภาคปกติ

เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

ภาคพิเศษ

 1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3
 2. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 700.- บาท ที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3
 3. ไปรับบัตรนัดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ที่ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

 • ขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 หรือ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • สามารถพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถาบัน ฯ ได้ที่ http://ssde.nida.ac.th ภายในวันเวลาที่กำหนดในประกาศการรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารตามกำหนดที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ก่อนหมดเวลาการรับสมัคร 3 วัน สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ถึงเวลา 19.30 น.
 • เมื่อเสร็จสิ้นการสมัครที่กองบริการการศึกษาและชำระเงินที่กองคลังและพัสดุแล้ว ผู้สมัครจะต้องไปที่ที่ทำการโครงการ ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 เพื่อรับบัตรนัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา ที่จะสอบสัมภาษณ์

สมัครทางไปรษณีย์

 • สมัครสอบโดยการโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสถาบัน-บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าบัญชี “สพบ. ค่าสมัครทางไปรษณีย์” บัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 944 - 0012913 (ไม่รับธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน)
 • ผู้สมัครส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน หลักฐานการสมัคร และหลักฐานการ ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร (Pay – in Slip) (ฉบับจริง) และให้ผู้สมัครถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน ให้ถึงสถาบันฯ ภายในกำหนดตามประกาศการรับสมัคร มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
 • การสมัครครั้งนี้ พร้อมทั้งแนบซองจดหมาย ติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัคร 1 ฉบับ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบและบัตรนัดสอบสัมภาษณ์ซึ่งกำหนด วัน เวลาในการสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสามารถติดต่อท่านได้รวดเร็วขึ้น ขอให้ท่านแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มาพร้อม ซองจดหมายด้วย

อนึ่ง หากสถาบันฯ ไม่ได้รับสำเนาการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร สถาบันฯ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการสมัครและจะไม่ดำเนินการรับสมัคร

หลักฐานและค่าธรรมเนียม

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 2. ค่าสมัครและสอบสัมภาษณ์ คนละ 700 บาท (สมัครทางไปรษณีย์ 720 บาท)
 3. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมด้วย Transcript จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 6. หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตาม แบบที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
 8. ผลงานทางวิชาการที่เคยทำหรือร่วมทำ (ถ้ามี)

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารดังนี้

 1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่าง ประเทศ)

โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ Educational Service Division, National Institute of Development Administration, 118 Serithai Road, Klong Chan Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand Facsimile : (662) 377-7477

หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 1 และ 2 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์ หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม