ข้อตกลงทางวิชาการ

ข้อตกลงทางวิชาการของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับหน่วยงานภายนอก

 

ปี หน่วยงาน Weblink
2559 มหาวิทยาลัยเกริก www.krirk.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ku.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.kku.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยบูรพา www.buu.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยพะเยา www.up.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ www.rru.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี www.rbru.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.swu.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร www.su.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.psu.ac.th
2558 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ www.crownproperty.or.th
2553 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา www.yala.ac.th

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม