คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 0-2727-3094

โทรสาร : 0-2375-0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว  มะแส

โทรศัพท์ : 0-2727-3573, 0-2727-3112

โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  อมรสงวนสิน

โทรศัพท์ : 0-2727-3572, 0-2727-3092

โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ชื่อ: อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง

โทรศัพท์ : 0-2727-3091

โทรสาร : 0-23776764

อีเมลล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

โทรศัพท์ : 0-2727-3118

โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ

ชื่อ: อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง

โทรศัพท์ : 0-2727-3122

โทรสาร : 0-2375-0941, 0-2377-6764

อีเมลล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา

ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

โทรศัพท์ : 0-2727-3570

โทรสาร : 0-2375-0941, 0-2377-6764

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ชื่อ: นางวนิดา ประภาวสิทธิ์

 โทรศัพท์ : 0-2727-3093

 โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม