อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม

Office hours ประจำภาค 3/2559 และ 1/2560  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน


โทรศัพท์  : 0-2727-3092

โทรสาร   : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน


โทรศัพท์  : 0-2727-3109

โทรสาร   : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

 

 โทรศัพท์ : 0-2727-3221

 โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมลล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

 

 โทรศัพท์ : 0-2727-3294

 โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


โทรศัพท์ : 0-2727-3094

โทรสาร  : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง


โทรศัพท์ : 0-2727-3091

โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์


โทรศัพท์ : 0-2727-3113

โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม


โทรศัพท์ : 0-2727-3119

โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร


โทรศัพท์ : 0-2727-3570

โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร


โทรศัพท์ : 0-2727-3118

โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์


โทรศัพท์ : 0-2727-3294

โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง


โทรศัพท์ : 0-2727-3577

โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส


โทรศัพท์ : 0-2727-3112

โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม