ชื่อ : นางวนิดา ประภาวสิทธิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะ
โทรศัพท์ : 0-2727-3093
FAX : 0-2377-6764
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานการศึกษา

 

ชื่อ : นางสาวสิบพร  คุปตารักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ( หัวหน้ากลุ่มงาน )
โทรศัพท์ : 0-2727-3099
FAX : 0-2377-6764
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ : นางรติยานันท์  การสมโชค
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาโท ภาคปกติ พค. และภาคพิเศษ)
โทรศัพท์ : 0-2727-3126
FAX : 0-2377-6764
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ : นางสาวจินตนาพร  เนาวเศรษฐ์
 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ( ปริญญาโท ภาคปกติ กย. และปริญญาเอก )
 โทรศัพท์ : 0-2727-3101
 FAX : 0-2377-6764
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ : นางสาวหทัยรัตน์  ดำรงค์ธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ปริญญาโท ภาคพิเศษ จ.ยะลา )
โทรศัพท์ : 073-244-417
FAX : 073-244-417

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

 

ชื่อ : นายกิติศักดิ์  ผิวบางกูล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-2727-3102
FAX : 0-2377-6764
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 

 ชื่อ : นางนัยนา  กรุดนาค
 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ( หัวหน้ากลุ่มงาน )
 โทรศัพท์ : 0-2727-3097
 FAX : 0-2377-6764
 Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ : นางสาวสมใจ  ฐิติเมฆินทร์
 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0-2727-3104
 FAX : 0-2377-6764
 Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ : นางสาวปทุมวดี  โลศิริ
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 โทรศัพท์ : 0-2727-3104
 FAX : 0-2377-6764
 Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ : นางสาวพันทิวา   แก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (เลขาคณบดี)
โทรศัพท์ : 0-2727-3094
FAX : 0-2377-6764
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

 

ชื่อ : นายบุญเลิศ  ชะอัมพร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0-2727-3098
FAX : 0-2377-6764
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ : นางบุษกร  อนันทสุข
 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0-2727-3116
 FAX : 0-2377-6764
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ : นายวีระโชติ  คำสินธุ์
 ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
 โทรศัพท์ : 0-2727-3096
 FAX : 0-2377-6764
 Email : veerachotkamsin@gmail.com

 

ชื่อ : นางบุญพักตร์  ภูดวงดาษ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-2727-3096
FAX : 0-2377-6764
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ

 

ชื่อ : นายธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ( หัวหน้ากลุ่มงาน )
โทรศัพท์ : 0-2727-3105
FAX : 0-2377-6764
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม