คำขวัญ

" วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม "

 

  วัตถุประสงค์

1.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม

2.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้คู่คุณธรรม

3.ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

4.ทำนุบำรุง และสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม

 

  ยุทธศาสตร์

1. การสร้างและพัฒนาบทบาทการชี้นำสังคม 

2. การวิจัยเชิงรุก  

3. การผลิตตำรา วารสาร และหนังสือที่มีคุณภาพ  

4. การพัฒนาระบบบริหาร

5. การเรียนการสอน

6.การสร้างและพัฒนาเครือข่าย

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม