ติดต่อสอบถาม

  ติดต่อ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16,17
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3099, 02-727-3098, 02-727-3096
โทรสาร 02-377-6764

สามารถเดินทางมานิด้าได้หลายเส้นทาง
เดินทางโดยรถส่วนตัว
1. มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
2. มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
3. มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

เดินทางโดยรถประจำทาง
รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 44, 60, 71, 134 ก, 151, ปอ. 60, ปอ. 501, ปอ. 519
รถเมโทรบัส หมายเลข ปอ.พ.3
รถมินิบัส หมายเลข 27

เดินทางโดยเรือ
คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

หลักสูตรปริญญาโท

เจ้าหน้าที่ภาคปกติ สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 น. - 16.30 น.    
คุณรติยานันท์   การสมโชค  โทรศัพท์: 0-2727-3126, 0-2727-3099
โทรสาร: 02-375-0941

เจ้าหน้าที่ภาคปกติ สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 น. - 16.30 น
คุณจินตนาพร   เนาวเศรษฐ์  โทรศัพท์: 0-2727-3101, 0-2727-3099
โทรสาร: 02-375-0941

เจ้าหน้าที่ภาคพิเศษ สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
วันศุกร์ - วันอังคาร  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ( หยุด วันพุธ และ วันพฤหัสบดี )
คุณวนิดา    พึ่งพินิจ   โทรศัพท์: 0-2727-3576
โทรสาร: 02-375-0941

หลักสูตรปริญญาเอก

วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
คุณจินตนาพร   เนาวเศรษฐ์  โทรศัพท์: 0-2727-3101, 0-2727-3099
โทรสาร: 02-375-0941

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม