• ช่องทางการสมัคร มีกี่ช่องทาง ? • คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาเอก เป็นอย่างไร ?
• การสมัครทางไปรษณีย์ ทำอย่างไร ? • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ไหน ?
• อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท เป็นอย่างไร ?    • จะเข้าใช้ Wireless ของ NIDA อย่างไร ?
• ทุนการศึกษา มีอะไรบ้าง ? • การใช้งาน Printer ของสภาบัน ทำอย่างไร ?
• การลงทะเบียนออนไลน์ ทำอย่างไร ? • การตั้งค่า Proxy เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลห้องสมุด ?
• ลืมรหัสผ่านในการเขาระบบ ทำอย่างไร ? • การเข้าใช้ระบบการจองห้องของสถาบัน ทำอย่างไร ?
• การประเมินการสอน ทำอย่างไร ? • การจองห้องประชุมของคณะ ทำอย่างไร ?
• การขอเอกสารสำคัญ ทำอย่างไร ? การแสดงความจำนงรับปริญญา ทำอย่างไร ?
• การสมัครสอบประมวลความรู้ ทำอย่างไร ? • การแต่งกายเข้ารับปริญญา แต่งกายอย่างไร ?
• การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนอย่างไร ?  

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม