:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ภาพงานครบรอบ 34 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 128
ภาพบรรยากาศการรับน้อง ที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 130
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 272
ภาพการทำบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ 251
ภาพการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคพิเศษ 2560 232
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 244
คณะพัฒนาสังคมฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร Changzhou University จากประเทศจีน 73
ภาพกิจกรรมการทำ KM ของบุคลากรคณะพัฒนาสังคมฯ 66
ภาพงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เม.ษ. 2560 77
ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ความรับผิดชอบต่อสังคม 267
ภาพโครงการอบรมล่ามไทย-จีน ที่ดี : มิติทางการเมือง 91
คณะพัฒนาสังคมฯ ต้อนรับนักศึกษา Sultan Azlan Shah University จากประเทศมาเลเซีย 432
คณะพัฒนาสังคมฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับหน่วยงานต่าง 266
ภาพงานวันครบรอบ 33 ปี คณะพัฒนาสังคมฯ 604
ภาพการประชุมวิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก 978
ภาพการมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ พลเอกสมหมาย เกาฎีระ 510
ภาพพิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะพัฒนาสังคมฯ กับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 493
ภาพงานมุทิตาจิต รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 724
ภาพงานสถาปณาคณะฯ ครบรอบ 32 ปี 541
ภาพการศึกษาดูงาน "การศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรด้านบริการการศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ศรีราชา) เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 58 375

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม