แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รวมพลคนนิด้า กทม.-ยะลา 197
โครงการอบรม "เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี:มิติเศรษฐกิจ" 147
ภาพงานครบรอบ 34 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 535
ภาพบรรยากาศการรับน้อง ที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 491
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 521
ภาพการทำบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ 471
ภาพการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคพิเศษ 2560 371
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 383
คณะพัฒนาสังคมฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร Changzhou University จากประเทศจีน 197
ภาพกิจกรรมการทำ KM ของบุคลากรคณะพัฒนาสังคมฯ 189
ภาพงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เม.ษ. 2560 195
ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ความรับผิดชอบต่อสังคม 387
ภาพโครงการอบรมล่ามไทย-จีน ที่ดี : มิติทางการเมือง 208
คณะพัฒนาสังคมฯ ต้อนรับนักศึกษา Sultan Azlan Shah University จากประเทศมาเลเซีย 567
คณะพัฒนาสังคมฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับหน่วยงานต่าง 393
ภาพงานวันครบรอบ 33 ปี คณะพัฒนาสังคมฯ 777
ภาพการประชุมวิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก 1152
ภาพการมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ พลเอกสมหมาย เกาฎีระ 667
ภาพพิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะพัฒนาสังคมฯ กับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 646
ภาพงานมุทิตาจิต รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 890

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม