แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/61 228
ประกาศ การบริหารเงินทุนสนับสนุนการทำและตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ปี2553-57 115
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ และภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1/2561 (3) 56
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการพัฒนา ครั้งที่1/2561 365
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2561 129
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 1/2561 247
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 398
ประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 15093
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีน ที่ดี : มิติทางการเมือง 420
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่นที่ 22 ครั้งที 2 539

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม