หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

ข้อมูลหลักสูตร

 » สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ( รายละเอียดหลักสูตร )

 การสมัครเข้าศึกษาต่อ แบ่งเป็น 2 กรณี

 » การสมัครกรณีปกติ [ ดาวน์โหลดใบสมัครกรณีปกติ ]

 » การสมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 [ ดาวน์โหลดใบสมัครกรณีทุนประเภทที่ 1 ] 
 ( ผู้สมัครเพื่อรับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 )

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบ

» แบบ 1 (1.1) จัดทำวิจัย 371,000 บาท (ดูรายละเอียด)
» แบบ 2 (2.1) ศึกษารายวิชาและวิจัย 465,000 บาท (ดูรายละเอียด)

 เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียด)

 ข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบไล่ (ดูรายละเอียด)

 แนวปฏิบัติในการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ (ประกาศฉบับแรก) (ประกาศฉบับแก้ไข)

 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ (ดูรายละเอียด)

 แนวปฏิบัติการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) (ดูรายละเอียด)

 ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา (ดูรายละเอียด)

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม