ทุนสถาบัน

     คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร โดยมีการให้ทุนสนับสนุนการเรียน ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รายละเอียดดังนี้

1. ทุนส่งเสริมการศึกษา

    1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 10,000 บาท โดยผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.75 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) ประกอบด้วย ทุนสำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรปริญญาเอก 2 ทุน ระยะการรับทุนไม่เกิน 3 ปี ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และ คปก. หลักสูตรปริญญาโท 2 ทุน ระยะเวลาการรับทุนไม่เกิน 2 ปี ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 นอกจากนี้ ยังมีทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรปริญญาเอก 1 ทุน หลักสูตรปริญญาโท 1 ทุน

    1.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

    1.3 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

ทั้งนี้ จำนวนทุนตามข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 เป็นทุนสำหรับหลักสูตรปริญญาโท รวมจำนวน 5 ทุนต่อปีการศึกษา

2. ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน TA) เป็นทุนที่ช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ผู้ได้รับทุนต้องผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้ได้รับทุนต้องทำงานด้านวิชาการให้แก่สถาบันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง

3. ทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และ คปก. หลักสูตรปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2

4. ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน โดยการยกเว้นค่าหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรโดยผู้ได้รับทุนต้องผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยให้ทุนไม่เกินภาคการศึกษาละ 2 ทุน

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2727 3101, 0 2727 3099, 0 2727 31260 2727 3576

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม