ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

     คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร โดยมีการให้ทุนสนับสนุนการเรียน ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รายละเอียดดังนี้

1. ทุนช้างเผือก เป็นทุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถในการศึกษาสูงให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติโดยผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ให้ทุนไม่เกินปีละ 4 ทุน ประกอบด้วย หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม จำนวน 2 ทุน และหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 2 ทุน ผู้ได้รับทุนนี้จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

2. ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน โดยให้ทุนแก่นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ ส่วนกลาง และภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค ปีละไม่เกิน 4 ทุนๆ ละไม่เกิน 20,000.- บาท ผู้ได้รับทุนนี้จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร โดยคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าหน่วยกิตที่เบิกจ่ายตามจริง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าบำรุงสถาบัน ค่าเทคโนโลยี ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และอื่น ๆ  ผู้ได้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยผู้ได้รับทุนต้องผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในขณะขอรับทุน

3. ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ เป็นทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค จ่ายไม่เกิน 20,000.- บาท ต่อเรื่อง ปีละไม่เกิน 4 เรื่อง (4 ทุน) โดยผู้ได้รับทุนต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ได้รับอนุมัติให้ศึกษาแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)  ได้จัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอให้กรรมการพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2727 3101, 0 2727 3099, 0 2727 3126, 0 2727 3576

 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม