สาส์นจากคณบดี

รายชื่อคณะกรรมการจัดงานและคณะทำงาน

รายชื่อกองบรรณาธิการจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

บทความที่

เรื่อง

หน้า

1

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

:ประจวบ ทองศรี 

 

2

การพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการภาวะฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติ

:พันตรีชัยวัฒน์ จันลี, พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

3

การก่อเกิด พัฒนาการและการจัดการกลุ่มวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล

:จักรกฤช เรืองทอง, สุพรรณี ไชยอำพร

 

4

รูปแบบและขั้นตอนการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทย

:บารมี พาณิช, สุพรรณี ไชยอำพร

 

5

การรับรู้คุณความดีแผ่นดินและสถานการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำงานของผู้นำท้องถิ่น

:พชรมน นนทภา, ดุจเดือน พันธุมนาวิน

 

6

การเรียนรู้พฤติกรรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเชิงพุทธ

:ธงชัย สิงอุดม

 

7

ภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมแบบวะ: ความกลมเกลียวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

:ณัฐพล จารัตน์

 

8

การมีส่วนร่วมในวิสาหกิจชุมชนกับคุณภาพสังคมของประชาชน

ในชุมชนท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

:รังสิตา บุญโชติ, อาแว มะแส

 

9

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมกับพฤติกรรมประหยัดไฟฟ้าของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

:อิงชนก สุวถาวรกุล, ดุจเดือน พันธุมนาวิน

 

10

พัฒนาการเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี

:ศิรดา เหาะเจริญ

 

11

ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

:แสงเดือน เหาะสูงเนิน, ดุจเดือน พันธุมนาวิน

 

12

ภูมิปัญญาข้าวกับความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย

:จิรัญภรณ์  เกตสมิง, หลี่ เหรินเหลียง

 

13

กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา

: สามารถ บุญรัตน์

 

14

การบริหารเชิงจริยธรรมในองค์กรของรัฐตามแนวพุทธศาสนา

:บุศรา โพธิสุข

 

15

ล่ามภาษาญี่ปุ่นที่พึงประสงค์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ผู้ใช้ล่ามญี่ปุ่น

กลุ่มความร่วมมือสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

:วิษณุ เพชรไทย

 

16

บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

ในทัศนะของพนักงานสอบสวน ศึกษาเฉพาะกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

:พันตำรวจหญิงสุธินี  เปี่ยมทอง, สุพรรณี ไชยอำพร

 

17

การพัฒนาภาวะผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนนายร้อยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

:พันโทอุทัย สุวรรณวงศ์

 

18

การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

(หลักสูตร 44 วัน): ศึกษากรณีศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

:ลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา, สุรสิทธิ์ วชิรขจร

 

19

ภูมิปัญญาการทำนาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตขององค์กรเกษตรกรกลุ่มมดงานสร้างเมือง

:นุชฎา จำเริญสาร

 

20

แนวคิดและงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของเสถียรธรรมสถาน

:ชมกร เศรษฐบุตร

 

21

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบัน

ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

:กิ่ง ชาเรืองฤทธิ์, พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

22

นโยบายการเสริมสร้างความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

:วรรณพร บุญรัตน์

 

23

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษารายหัวระดับประถมศึกษา

:นริญา จันทร์กลับ

 

24

การปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน: กรณีศึกษา คนไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช

:ภัทรภร สุวรรณจินดา, หลี่ เหรินเหลียง

 

25

การจัดการสวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง กรณีศึกษา: ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

:ลิสา  ใจสะอาด, สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

 

26

การจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในกลุ่มชุมชนคนจนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

:สุพิชชา  เอกะระ, สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

 

27

พัฒนาการกระบวนการบริหารจัดการและผลกระทบจากการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าทอนาหมื่นสี อ.นาโยง จ.ตรัง

:สุนิสา สัจจาเฉลียว, สุรสิทธิ์ วชิรขจร

 

28

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมสำหรับผุ้สูงอายุของนักพัฒนาสังคม

ในสังกัดสำนักงานเขตกรุงเทพ และสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

:ชนกานต์ ฉ่ำพงษ์, ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์

 

29

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอาชีพนักฟุตบอลไทย

:ศศิน มะกูรดี,อาจารย์คณะ

 

30

การจัดการขยะโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านกะมิยอ ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี

:โสรยา ดาโอะ, สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

 

 

 

 

 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม