คณะได้จัดทำของที่ระลึกขึ้น เพื่อตอบแทนทุกท่านที่ได้กรุณาบริจาคเงิน
เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินบริจาคเพื่อพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาคณะ

 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-727-3104 คุณสมใจ นะคะ

 

Box Set : ดินสอกด และปากกา สกรีนชื่อคณะ พร้อมกล่องหนังสีดำด้านในบุด้วยผ้ากำมะหยี่สีครีม

 

 

 Diary : สมุดบันทึกที่มาพร้อมปฏิทินปี 2560

 

 

 

Flash Drive: ความจุ 8 GB ขนาดกะทัดรัด สีม่วงสดใส

 

 

 

* หมด  [เสื้อ 33 ปี พค.นิด้า: ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปีแห่งการสถาปนาคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ในปี 2559]

 

* หมด  [กล่องอเนกประสงค์: กล่องหนังมีตราสัญลักษณ์ NIDA และชื่อคณะพัฒนาสังคมฯ]

 

* หมด  [แก้วกาแฟเซรามิค: ของที่ระลึกงานมุทิตาจิต รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร]

 

 

 

 

 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม